توضیحات مهم:

مطالب به تدریج بارگذاری می شوند.

درسنامه های مربوط به درس های روش اجرا و مقاومسازی به صورت مختصر بوده و بهتر است قبل از تدریس هر موضوع، درسنامه توسط دانشجو دانلود شده و مطالب توضیحی در کلاس به آن اضافه گردد.

تعدادی از درسنامه ها، تصویر دستنویس مطالب تدریس شده در کلاس بوده که توسط تعدادی از دانشجویان نوشته شده است. از این رو امکان اشتباهات نوشتاری در این درسنامه ها وجود دارد.

 

درس مقاومت مصالح

درسنامه تمرین
تغییرطول محوری-مثالهای حل شده در کلاس تمرین سری اول- تنش
کتاب مقاومت مصالح بیر جانسون ویرایش هفتم تمرین سری دوم- کرنش
تمرین سری سوم- تغییرشکل محوری
تمرین سری چهارم- خمش
تمرین سری پنجم- برش
تمرین سری ششم- پیچش

درس ترمیم و مقاومسازی

درسنامه تمرین
مفاهیم مقاومسازی و طراحی بر اساس عملکرد
روش های بهسازی- قسمت اول:کاهش نامنظمی
روش های بهسازی- قسمت دوم: افزایش سختی و مقاومت جانبی
روش های بهسازی- قسمت سوم: جداسازی لرزه ای و میراگرها
روش های مقاومسازی- فونداسیون، تیر، دال
روش های مقاومسازی-  ستون، اتصالات
روش های مقاومسازی ساختمان های آجری
.درس هایی از زلزله کرمانشاه- آسیب شناسی لرزه ای

درس روش های اجرای ساختمان

درسنامه تمرین
وظایف کارگاهی
روش های پایدارسازی گود
تکنولوژی، خواص و روش های عمل آوری بتن
قالب بندی و آرماتوربندی
جزئیات اجرای اسکلت فولادی
جوشکاری در ساختمان
سازه بنایی
دیوارچینی
سقف تیرچه بلوک
.
.
.
.

درس طراحی لرزه ای سازه ها

درسنامه تمرین
مفاهیم طراحی لرزه ای پروژه اول:  سختی جانبی سازه ها
طراحی لرزه ای قاب های بتنی متوسط پروژه دوم و سوم: کنترل دستی ضوابط طراحی لرزه ای قابهای بتنی متوسط و ویژه با نتایج نرم افزار ایتبس
طراحی لرزه ای قاب های بتنی ویژه پروژه چهارم: طراحی دستی دیواربرشی و تیر همبند و مقایسه با نتایج نرم افزار ایتبس
طراحی لرزه ای دیوار برشی متوسط و ویژه پروژه پنجم: طراحی لرزه ای بادبند همگرا و واگرا و اتصالات سازه فولادی
طراحی لرزه ای دیوار برشی دارای بازشو
طراحی لرزه ای مهاربندهای فولادی
طراحی لرزه ای اتصالات  فولادی
طراحی لرزه ای دالهای بتنی
.
.
.

درس اصول مهندسی پل

درسنامه تمرین
آشنایی با انواع پل­ ها تمرین اول- تحلیل و طراحی عرشه
اجزای پل تمرین دوم- تحلیل و طراحی پایه و کوله
بارهای وارد بر پل
بارگذاری، تحلیل و طراحی پایه های میانی
بارگذاری، تحلیل و طراحی کوله ها و پایه های میانی (مثال)
بارگذاری، تحلیل و طراحی عرشه های تک عنصری
بارگذاری، تحلیل و طراحی عرشه های دو عنصری
بارگذاری، تحلیل و طراحی عرشه های کامپوزیت

درس پروژه بتن

مراحل انجام پروژه

مشخصات پروژه 

نقشه ها