مدرسه های لعنتی

مدرسه های لعنتی چه طور خلاقیت بچه هایمان را می کُشند؟

دکتر مجتبی شکوری در سومین ویژه برنامه ی «حال خوب» کتاب باز از ضعف نظام آموزشی می گوید و اینکه مدرسه های لعنتی چه طور خلاقیت بچه هایمان را می کُشند؟

برای دیدن این مصاحبه کلیک کنید