برنامه زمانی آزمون ها

برنامه آزمون های میان ترم و پایان ترم درس های کلاسی به شرح زیر است:

برنامه آزمون درسهاي دکتر میرجلیلی- نیمسال دوم ۹۷

درس مقاومت مصالح

تاریخ آزمون موضوع آزمون
۱۲/۱۲/۹۷ تنش و تبدلات تنش
۱۸/۱/۹۸ کرنش و تغییرشکل محوري
۸/۲/۹۸ خمش
۲۹/۲/۹۸ برش
۲۱/۳/۹۸ پایان ترم: محوري، خمش، برش و پیچش
 

درس روش هاي اجرا

تاریخ آزمون موضوع آزمون
۱۸/۱۲/۹۷ وظایف کارگاهی و گودبرداري
۲۴/۱/۹۸ ساخت و عمل آوري بتن
۲۸/۲/۹۸ اجراي اسکلت بتنی و فولادي
۲۱/۳/۹۸ پایان ترم -تیرچه بلوك، بنایی، اسکلت
درس مهندسی پل  

 

 

تاریخ آزمون موضوع آزمون
۱۹/۱/۹۸ میان ترم- بارگذاری، تحلیل و طراحی پایه و کوله
۲۵/۳/۹۸ پایان ترم- بارگذاری، تحلیل و طراحی عرشه تک عنصری و دو عنصری

 

 

تقویم آموزشی نیم‌سال دوم ۹۷-۹۸ دانشگاه یزد