نمرات آزمون ها

نمرات امتخان درس طراحی لرزه ای-۹۹۱

Q1 Q2 Q3 Q4 Total
۴ ۲ ۴ ۴ ۱۴ ۲۰
۹۸۲۰۱۲۴ ۳٫۷۵ ۲ ۳ ۱ ۹٫۷۵ ۱۳٫۹
۹۸۲۰۷۴۴ ۲٫۵ ۲ ۱٫۵ ۰٫۵ ۶٫۵ ۹٫۳
۹۸۰۵۴۳۴ ۳٫۵ ۲ ۳٫۷۵ ۳٫۷۵ ۱۳ ۱۸٫۶
۹۸۲۰۱۴۴ ۴ ۱٫۷۵ ۳٫۵ ۴ ۱۳٫۲۵ ۱۸٫۹
۹۸۰۷۶۴۴ ۲ ۲ ۳٫۲۵ ۷٫۲۵ ۱۰٫۴
۹۸۰۸۹۵۴ ۳٫۷۵ ۲ ۳ ۱ ۹٫۷۵ ۱۳٫۹
۹۸۲۰۱۳۴ ۳٫۵ ۲ ۳ ۱ ۹٫۵ ۱۳٫۶
۹۸۱۰۶۱۴ ۳٫۷۵ ۲ ۳ ۱ ۹٫۷۵ ۱۳٫۹
۹۸۱۳۴۳۴ ۳ ۳ ۶ ۸٫۶
۹۸۲۱۱۰۴ ۴ ۲ ۴ ۴ ۱۴ ۲۰٫۰

 


نمرات پایانی درس مقاومت مصالح- ۹۹۱

آزمون تنش در صفحه کرنش نیرو محوری خمش پایان ترم نمره نهایی نمره گلستان
بارم ۲٫۰۰ ۱٫۰۰ ۳٫۵۰ ۳٫۵۰ ۱۰٫۰۰ ۲۰٫۰۰ ۲۰٫۰۰
۹۷۲۷۲۰۳ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۳٫۵۰ ۰٫۵۸ ۴٫۴۵ ۸٫۵۳ ۸٫۵۳
۹۷۴۶۴۰۳ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۳٫۵۰ ۷٫۰۸ ۱۰٫۵۸ ۱۰٫۰۰
۹۷۵۲۷۳۳ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۲٫۸۰ ۰٫۰۰ ۶٫۹۵ ۹٫۷۵ ۹٫۷۵
۹۶۳۰۰۷۳ ۰٫۶۷ ۰٫۰۰ ۳٫۵۰ ۱٫۱۷ ۲٫۷۵ ۸٫۰۸ ۸٫۰۸
۹۶۴۴۸۹۳ ۰٫۹۲ ۰٫۰۰ ۳٫۵۰ ۳٫۵۰ ۷٫۰۰ ۱۴٫۹۲ ۱۴٫۹۲
۹۶۴۷۹۹۳ ۰٫۸۳ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۱٫۷۵ ۲٫۲۰ ۴٫۷۸ ۴٫۷۸
۹۷۲۸۳۶۳ ۰٫۶۷ ۰٫۰۰ ۰٫۷۰ ۱٫۱۷ ۴٫۸۸ ۷٫۴۲ ۷٫۴۲
۹۷۲۸۶۶۳ ۰٫۶۷ ۰٫۰۰ ۳٫۵۰ ۰٫۰۰ ۱٫۹۵ ۶٫۱۲ ۶٫۱۲
۹۷۳۲۰۱۳ ۱٫۳۳ ۰٫۰۰ ۳٫۵۰ ۳٫۲۱ ۳٫۵۰ ۱۱٫۵۴ ۱۱٫۵۴
۹۷۳۵۳۵۳ ۰٫۶۷ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۵۸ ۴٫۴۰ ۵٫۶۵ ۵٫۶۵
۹۷۳۶۲۶۳ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۱٫۷۵ ۲٫۹۲ ۳٫۱۵ ۷٫۸۲ ۷٫۸۲
۹۷۴۰۲۸۳ ۱٫۵۸ ۰٫۰۰ ۳٫۵۰ ۲٫۰۴ ۸٫۶۵ ۱۵٫۷۸ ۱۵٫۷۸
۹۷۴۰۴۱۳ ۱٫۳۳ ۰٫۰۰ ۲٫۴۵ ۳٫۵۰ ۷٫۰۰ ۱۴٫۲۸ ۱۴٫۲۸
۹۷۴۰۹۹۳ ۱٫۵۰ ۰٫۰۰ ۳٫۵۰ ۲٫۹۲ ۶٫۵۰ ۱۴٫۴۲ ۱۴٫۴۲
۹۷۴۶۸۹۳ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۲٫۴۵ ۱٫۴۶ ۴٫۵۷ ۸٫۴۸ ۸٫۴۸
۹۷۴۶۹۵۳ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۱٫۴۰ ۰٫۸۸ ۴٫۶۳ ۶٫۹۰ ۶٫۹۰
۹۷۴۹۳۶۳ ۰٫۶۷ ۰٫۰۰ ۳٫۵۰ ۱٫۱۷ ۷٫۳۳ ۱۲٫۶۷ ۱۰٫۰۰
۹۷۵۱۳۶۳ ۰٫۶۷ ۰٫۰۰ ۱٫۰۵ ۰٫۸۸ ۵٫۴۲ ۸٫۰۱ ۸٫۰۱
۹۷۵۲۵۲۳ ۰٫۶۷ ۰٫۰۰ ۳٫۵۰ ۳٫۲۱ ۷٫۵۰ ۱۴٫۸۸ ۱۴٫۸۸
۹۷۵۲۹۵۳ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۳٫۵۰ ۱٫۷۵ ۴٫۳۳ ۹٫۵۸ ۹٫۵۸
۹۸۲۳۴۹۳ ۱٫۵۰ ۰٫۲۵ ۲٫۸۰ ۳٫۲۱ ۶٫۸۳ ۱۴٫۵۸ ۱۴٫۵۸
۹۸۲۵۰۷۳ ۲٫۰۰ ۰٫۰۰ ۳٫۵۰ ۲٫۶۳ ۳٫۰۰ ۱۱٫۱۳ ۱۱٫۱۳
۹۸۲۵۴۶۳ ۱٫۳۳ ۰٫۰۰ ۲٫۸۰ ۲٫۶۳ ۳٫۷۵ ۱۰٫۵۱ ۱۰٫۵۱
۹۸۲۶۰۰۳ ۰٫۶۷ ۰٫۰۰ ۳٫۱۵ ۰٫۲۹ ۴٫۶۳ ۸٫۷۳ ۸٫۷۳
۹۸۲۷۵۳۳ ۰٫۸۳ ۰٫۰۰ ۳٫۵۰ ۱٫۷۵ ۶٫۰۸ ۱۲٫۱۷ ۱۰٫۰۰
۹۸۲۷۵۴۳ ۱٫۳۳ ۰٫۰۰ ۲٫۸۰ ۲٫۰۴ ۳٫۰۰ ۹٫۱۸ ۹٫۱۸
۹۸۳۵۶۹۳ ۰٫۶۷ ۰٫۰۰ ۲٫۴۵ ۰٫۰۰ ۳٫۳۵ ۶٫۴۷ ۶٫۴۷
۹۸۳۵۷۳۳ ۰٫۶۷ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۳٫۲۱ ۸٫۴۶ ۱۲٫۳۳ ۱۲٫۳۳
۹۸۴۳۴۱۳ ۰٫۶۷ ۰٫۰۰ ۳٫۵۰ ۳٫۵۰ ۵٫۷۵ ۱۳٫۴۲ ۱۰٫۰۰
۹۸۴۳۷۳۳ ۱٫۳۳ ۰٫۷۵ ۲٫۱۰ ۰٫۰۰ ۵٫۰۰ ۹٫۱۸ ۹٫۱۸
۹۸۴۴۵۲۳ ۰٫۶۷ ۰٫۵۰ ۳٫۵۰ ۳٫۵۰ ۶٫۲۷ ۱۴٫۴۳ ۱۴٫۴۳
۹۸۴۹۰۲۳ ۰٫۶۷ ۰٫۵۰ ۳٫۵۰ ۳٫۵۰ ۹٫۵۰ ۱۷٫۶۷ ۱۷٫۶۷

نمرات پایانی درس روش های اجرای ساختمان – ۹۹۱

* نمره گلستان نمره نهایی ایمنی گود بتن اسکلت پایان ترم
بارم از کل ۲۰ ۲۰ ۱٫۵ ۱٫۵ ۵ ۳ ۹
۹۵۲۶۰۸۳ ۱۲٫۹۳ ۱۱٫۴۸ ۰٫۰۰ ۱٫۱۵ ۲٫۷۲ ۱٫۰۷ ۶٫۵۴
۹۴۲۴۷۷۳ ۱۱٫۲۳ ۱۰٫۰۳ ۰٫۰۰ ۰٫۷۰ ۳٫۲۹ ۰٫۸۶ ۵٫۱۸
۹۴۵۳۷۴۳ ۱۴٫۰۵ ۱۲٫۵۳ ۰٫۷۲ ۱٫۰۹ ۳٫۰۵ ۰٫۸۶ ۶٫۸۲
۹۵۲۶۱۱۳ ۱۳٫۶۲ ۱۲٫۱۷ ۱٫۱۰ ۱٫۰۰ ۳٫۱۰ ۰٫۴۳ ۶٫۵۴
۹۵۲۷۵۶۳ ۱۳٫۹۸ ۱۲٫۴۶ ۰٫۹۲ ۱٫۱۵ ۲٫۷۲ ۰٫۸۶ ۶٫۸۲
۹۵۳۲۸۰۳ ۱۵٫۵۸ ۱۴٫۰۶ ۰٫۵۸ ۱٫۳۵ ۴٫۲۴ ۱٫۰۷ ۶٫۸۲
۹۵۳۴۷۸۳ ۱۳٫۰۰ ۱۱٫۵۶ ۰٫۰۰ ۱٫۰۰ ۳٫۱۴ ۱٫۱۴ ۶٫۲۷
۹۵۴۰۸۶۳ ۱۰٫۳۷ ۹٫۲۲ ۰٫۳۴ ۱٫۰۵ ۲٫۱۴ ۰٫۵۰ ۵٫۱۸
۹۵۴۲۸۲۳ ۱۳٫۸۶ ۱۲٫۵۹ ۰٫۶۴ ۱٫۲۳ ۳٫۲۹ ۱٫۷۱ ۵٫۷۲
۹۵۴۹۷۲۳ ۱۵٫۶۷ ۱۴٫۰۹ ۰٫۹۸ ۱٫۰۰ ۳٫۳۸ ۱٫۶۴ ۷٫۰۹
۹۵۵۰۴۹۳ ۱۴٫۴۹ ۱۳٫۰۳ ۰٫۹۶ ۱٫۱۵ ۲٫۹۵ ۱٫۴۳ ۶٫۵۴
۹۶۳۶۵۱۳ ۱۶٫۸۰ ۱۵٫۲۸ ۱٫۰۴ ۱٫۳۵ ۴٫۱۴ ۱٫۹۳ ۶٫۸۲
۹۶۴۷۵۹۳ ۱۵٫۷۶ ۱۴٫۳۷ ۰٫۷۲ ۱٫۳۵ ۴٫۱۰ ۱٫۹۳ ۶٫۲۷
۹۶۵۲۵۸۳ ۱۶٫۹۴ ۱۵٫۴۳ ۱٫۰۴ ۱٫۳۵ ۴٫۲۹ ۱٫۹۳ ۶٫۸۲

 

نمرات درس ترمیم و مقاومسازی- ۹۹۱

نام کاربری آزمون اول آزمون دوم آزمون سوم نمره نهایی نمره گلستان
بارم ۴ ۶ ۱۰ ۲۰ ۲۰
۹۴۵۰۴۰۳ ۰٫۰ ۲٫۹ ۷٫۶ ۱۰٫۵ ۱۲٫۵
۹۵۲۴۱۸۳ ۲٫۷ ۱٫۷ ۵٫۹ ۱۰٫۳ ۱۲٫۳
۹۵۲۵۹۱۳ ۲٫۷ ۵٫۰ ۶٫۸ ۱۴٫۴ ۱۶٫۴
۹۵۲۶۰۸۳ ۳٫۴ ۳٫۱ ۶٫۸ ۱۳٫۲ ۱۵٫۲
۹۵۲۶۱۱۳ ۲٫۸ ۴٫۴ ۷٫۶ ۱۴٫۸ ۱۶٫۸
۹۵۲۷۰۱۳ ۲٫۲ ۳٫۴ ۶٫۸ ۱۲٫۴ ۱۴٫۴
۹۵۲۷۱۷۳ ۲٫۲ ۳٫۱ ۴٫۶ ۱۰٫۰ ۱۲٫۰
۹۵۲۷۲۶۳ ۲٫۵ ۲٫۳ ۵٫۱ ۱۰٫۰ ۱۲٫۰
۹۵۲۷۵۶۳ ۳٫۲ ۳٫۳ ۶٫۸ ۱۳٫۳ ۱۵٫۳
۹۵۲۷۷۶۳ ۲٫۷ ۱٫۹ ۷٫۰ ۱۱٫۵ ۱۳٫۵
۹۵۲۷۷۷۳ ۲٫۸ ۳٫۸ ۷٫۰ ۱۳٫۷ ۱۵٫۷
۹۵۲۷۷۸۳ ۱٫۲ ۳٫۷ ۴٫۳ ۹٫۲ ۱۱٫۲
۹۵۲۸۱۶۳ ۱٫۹ ۴٫۴ ۷٫۸ ۱۴٫۲ ۱۶٫۲
۹۵۲۹۹۰۳ ۲٫۴ ۱٫۹ ۶٫۲ ۱۰٫۵ ۱۲٫۵
۹۵۳۰۰۵۳ ۲٫۴ ۳٫۱ ۷٫۶ ۱۳٫۱ ۱۵٫۱
۹۵۳۰۲۲۳ ۱٫۷ ۲٫۲ ۶٫۲ ۱۰٫۱ ۱۲٫۱
۹۵۳۰۵۹۳ ۱٫۹ ۳٫۹ ۸٫۱ ۱۳٫۹ ۱۵٫۹
۹۵۳۲۳۰۳ ۲٫۵ ۴٫۱ ۸٫۱ ۱۴٫۷ ۱۶٫۷
۹۵۳۲۸۰۳ ۲٫۷ ۲٫۷ ۵٫۹ ۱۱٫۳ ۱۳٫۳
۹۵۳۶۱۲۳ ۲٫۹ ۴٫۹ ۸٫۱ ۱۵٫۹ ۱۷٫۹
۹۵۴۰۸۶۳ ۲٫۴ ۲٫۹ ۸٫۱ ۱۳٫۴ ۱۵٫۴
۹۵۴۳۷۷۳ ۲٫۸ ۴٫۱ ۷٫۸ ۱۴٫۸ ۱۶٫۸
۹۵۴۴۱۶۳ ۰٫۸ ۲٫۸ ۴٫۹ ۸٫۴ ۱۰٫۴
۹۵۴۵۱۳۳ ۳٫۳ ۲٫۹ ۸٫۴ ۱۴٫۶ ۱۶٫۶
۹۵۴۵۱۵۳ ۲٫۴ ۱٫۰ ۸٫۱ ۱۱٫۵ ۱۳٫۵
۹۵۴۷۸۱۳ ۲٫۴ ۳٫۳ ۷٫۸ ۱۳٫۵ ۱۵٫۵
۹۵۴۹۷۲۳ ۲٫۶ ۳٫۱ ۷٫۶ ۱۳٫۲ ۱۵٫۲
۹۶۲۴۷۲۳ ۳٫۲ ۳٫۱ ۶٫۸ ۱۳٫۰ ۱۵٫۰
۹۶۲۸۲۳۳ ۲٫۱ ۲٫۲ ۷٫۸ ۱۲٫۱ ۱۴٫۱
۹۶۳۲۳۰۳ ۳٫۲ ۴٫۹ ۶٫۸ ۱۴٫۸ ۱۶٫۸
۹۶۴۶۰۵۳ ۲٫۲ ۲٫۹ ۵٫۱ ۱۰٫۲ ۱۲٫۲
۹۶۵۰۴۶۳ ۲٫۶ ۱٫۹ ۴٫۶ ۹٫۱ ۱۱٫۱
۹۶۵۲۰۷۳ ۲٫۸ ۳٫۴ ۸٫۴ ۱۴٫۶ ۱۶٫۶
۹۷۳۴۴۲۳ ۲٫۲ ۴٫۶ ۵٫۷ ۱۲٫۶ ۱۴٫۶

 


نمرات درس روش های اجرا- نیمسال اول ۹۸

نمره درس ترمیم و مقاومسازی- نیمسال اول ۹۸

نمره درس مقاومت مصالح- نیمسال اول ۹۸

 


ریز نمرات آزمون های درس مقاومت مصالح- نیمسال دوم ۹۷

نمرات درس روش های اجرا- نیمسال دوم ۹۷

نمرات آزمون پایان ترم درس مهندسی پل- نیمسال دوم ۹۷

 


نمرات آزمون های درس مقاومت مصالح- نیمسال اول ۹۷

ریز نمرات درس روش های اجرا- نیمسال اول ۹۷

نمرات آزمون درس ترمیم و مقاومسازی- نیمسال اول ۹۷