نمرات آزمون ها

نمرات درس روش های اجرا- نیمسال اول ۹۸

نمره درس ترمیم و مقاومسازی- نیمسال اول ۹۸

نمره درس مقاومت مصالح- نیمسال اول ۹۸

 


ریز نمرات آزمون های درس مقاومت مصالح- نیمسال دوم ۹۷

نمرات درس روش های اجرا- نیمسال دوم ۹۷

نمرات آزمون پایان ترم درس مهندسی پل- نیمسال دوم ۹۷

 


نمرات آزمون های درس مقاومت مصالح- نیمسال اول ۹۷

ریز نمرات درس روش های اجرا- نیمسال اول ۹۷

نمرات آزمون درس ترمیم و مقاومسازی- نیمسال اول ۹۷